“Aktywność szansą na lepsze jutro” – II edycja 2009 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, iż przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – II edycja 2009 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, iż przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Realizacja projektu ma na celu miedzy innymi wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym celu organizowane będą kursy zawodowe jak również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

W związku z powyższym prosimy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w naszym projekcie (lub ich opiekunów) o zgłaszanie swoich potrzeb lub sugestii do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem tel. 022 733 72 54 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2009 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że 2009 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie będą realizowane następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • nauka pracy sprzątacza/sprzątaczki,
  • nauka pracy portiera/portierki,
  • malarsko – remontowy,
  • wikliniarstwa,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

2) dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kursy zawodowe:
  • operatora wózków widłowych,
  • kosmetyczny,
  • fryzjerski,
  • komputerowy – podstawy,
  • komputerowy z zakresu grafiki komputerowej,
 • kurs prawa jazdy,
 • kurs języka angielskiego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

3) dla uchodźców:

 • kursy zawodowe:
  • operatora wózków widłowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs prawa jazdy kat. E,
 • kurs języka angielskiego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem w/w kursów prosimy o nadsyłanie ofert do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pok. 139 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl . Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2009 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 022 733 72 54

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym i nieaktywne zawodowo, zainteresowane udziałem w turnusie rehabilitacyjnym, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2009r. prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. 139 w terminie do 30 czerwca 2009 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 022 733 72 54


Podsumowanie projektu !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w maju 2009 roku rozpoczęło realizację II edycji projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem łącznie 122 osoby, w tym: 96 osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 22 osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych oraz 4 uchodźców. Za nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób objętych wsparciem.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji obejmowały takie działania jak: – w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • kurs zawodowy – nauka pracy sprzątacza/sprzątaczki dla 34 osób,
 • kurs zawodowy – nauka pracy portiera/portierki dla 16 osób,
 • kurs zawodowy malarsko – remontowy dla 5 osób,
 • kurs wikliniarstwa dla 20 osób,
 • kurs komputerowy dla 10 osób
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 37 osób,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 39 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 39 osób
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób

– w ramach Indywidualnych Planów Usamodzielniania dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kurs języka angielskiego dla 8 osób,
 • kurs operatora wózków widłowych dla 7 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 6 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby,
 • kurs kosmetyczny dla 4 osób,
 • kurs fryzjerski dla 2 osób,
 • kurs komputerowy – podstawy dla 2 osób,
 • kurs komputerowy z zakresu grafiki komputerowej dla 2 osób,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 13 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 13 osób,

– w ramach Indywidualnych Programów Integracyjnych dla uchodźców:

 • kurs języka angielskiego dla 2 osób,
 • kurs operatora wózków widłowych dla 1 osoby,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 2 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. E dla 1 osoby,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 4 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 4 osób.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności uczestników, które są niezbędne do poprawy funkcjonowania na rynku pracy.

Tym samym projekt przyczynił się do:

 • wzrostu samooceny,
 • wzrostu pewności siebie,
 • zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności poszukiwania pracy,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności rozmowy z pracodawcą,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron,
 • nabycia lub poprawy umiejętności napisania CV i listu motywacyjnego,
 • podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji,
 • podniesienia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych

Projekt “Aktywnoć szansą na lepsze jutro” zakończyły dwa spotkania, które odbyły się w dniach 10 i 15 grudnia 2009 roku. W pierwszym uczestniczyły osoby objęte Indywidualnymi Planami Usamodzielniania i Indywidualnymi Planami Integracji wraz z rodzinami oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W drugim spotkaniu udział wzięły osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami projektu wraz ze swoimi opiekunami, a także wszystkie osoby biorące udział w realizacji projektu. Na spotkaniach tych zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz drobne upominki w ramach promocji projektu.