ORZECZNICTWO

O ustalenie stopnia niepełnosprawności można ubiegać się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 0 22  724 15 70 , 0 22  724 09 05

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba ubiegająca się o orzeczenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności składa w Powiatowym zespole w Grodzisku Mazowieckim:
   • wniosek
   • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana
   • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływa na ustalenie niepełnosprawności
  2. W przypadku osób ze schorzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami sprawności intelektualnej, niezbędne jest załączenie do wniosku opinii psychologicznej zawierającej wyniki uzyskane w teście inteligencji
   • IQ (iloraz inteligencji) w skali pełnej słownej i bezsłownej
   • Psychogram
   • Opis przebiegu badania

Załączniki:

Dzieci:

Legitymacja

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:
1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2. orzeczenie
3. jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Czas oczekiwania na wydanie legitymację osoby niepełnosprawnej – do 30 dni.

Wniosek o wydanie legitymacji

Karta parkingowa

Uprawnieni do karty parkingowej są tylko:

1. osoby orzekane do 1 lipca 2014 r. ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające jeden z symboli 04-O, 05-R lub 10-N i wskazania pkt 9.

2. osoby orzekane po 1 lipca 2014 r. zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadające w orzeczeniu wskazania pkt 9, przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia muszą mieć jeden z symboli 04-O, 05-R lub 10-N.

3. dzieci do 16 roku życia orzekane po 1 lipca 2014 r. zaliczone do osób niepełnosprawnych mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i wskazania pkt 9.

Dokumenty do uzyskania karty parkingowej:

1. osoba niepełnosprawna składa wniosek do uzyskania karty parkingowej osobiście (wzór podpisu składa przy urzędniku), z wyjątkiem osób poniżej 18 r.ż. oraz w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

2. do wniosku załącza się:
– aktualne jedno zdjęcie 35×45 mm,
– kserokopie orzeczenia,
– kserokopie aktualnego dowodu osobistego (zameldowanie musi być na terenie powiatu).

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nr konta : 44 1240 6973 1111 0010 8277 1204
Imię, nazwisko, adres
Tytuł przelewu: karta parkingowa

Wniosek o wydanie karty parkingowej