LIKWIDACJA BARIER

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia uzasadniające potrzebę przeprowadzenia likwidacji barier.

UWAGA:
Orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Funduszu do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON.

Druki do pobrania:

BARIERY ARCHITEKTONICZNE – Wniosek
BARIERY ARCHITEKTONICZNE – Informacja lekarza
BARIERY ARCHITEKTONICZNE – Oświadczenie o dochodach
BARIERY TECHNICZNE- Wniosek
BARIERY TECHNICZNE – Informacja lekarza
BARIERY TECHNICZNE – Oświadczenie o dochodach
BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ – Wniosek
BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ – Informacja lekarza
BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ – Oświadczenie o dochodach