O PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych obowiązków Centrum należy realizacja zadań powiatu z zakresu:

– opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych działań, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

– prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie psychologii, prawa, zwalczania patologii społecznych;

– organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;

– zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, a w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom i rodzinie;

– pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

– udzielanie wsparcia finansowego pomocnego w usamodzielnieniu się oraz kontynuowaniu nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

– integracji środowiskowej dla osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze;

– pomocy osobom posiadającym status uchodźcy w zakresie integracji ze środowiskiem, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu.

– prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

– prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej;

– szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; – doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu powiatu;

– terminowej i rzetelnej realizacji sprawozdawczości

– sporządzania bilansu potrzeb powiatu z zakresu pomocy społecznej;

– kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, do organów określonych odrębnymi przepisami;

– opracowywania i realizacji zgodnych ze strategią województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

rehabilitacji społecznej
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
– opracowywanie planów zadań i przekazywanie informacji z prowadzonej działalności na potrzeby samorządu województwa;

– dofinansowania:

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystyki osób niepełnosprawnych;
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
działań mających na celu likwidację barier architektonicznych i technicznych, w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
rehabilitacji dzieci i młodzieży;
kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
– realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu w sprawach związanych
z działalnością Centrum.

– współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

– podejmowania doraźnych działań wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańców, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

– realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

– zapewnienie mieszkańcom powiatu bieżących informacji dotyczących działalności Centrum, praw i przywilejów należnych osobom objętym jego działalnością.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Fotorelacja z wręczenia nagród przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim za wysoką jakość usług oraz wieloaspektowe podejście do działań pomocowych.

49-list_gratulacyjny_MPiPS 49-wyroznienie_Zawsze_Pomocni

49-zdjecie_2_z_wreczania 49-zdjecie_z_wreczania 49-zdjecie_z_wreczania_3 49-zdjecie_z_wreczania_4