2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program “Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” w 2017 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program “Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą możliwe do realizacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2017 roku:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań w programie “Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, w którego zamierzają złożyć wniosek.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2017 roku

Moduł II – do dnia 30 marca 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2016/2017)

do dnia 10 października 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018)

Druki do pobrania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu na 2017 rok
Wniosek – osoba pełnoletnia
Wniosek – dziecko lub podopieczny
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 1
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 3
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 4
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar D
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł II
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4
Zaświadczenie – Moduł II
Oświadczenie Wnioskodawcy – Moduł II
Oświadczenie o wysokości dochodów
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych