2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Moduły, obszary i zadania programu, które mogły być realizowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z załącznikiem do uchwały
nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31.01.2018 r. pt. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2018 roku:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
    do posiadanego samochodu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
    w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
    jakości,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań w programie „Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, w którego zamierzają złożyć wniosek.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2018 roku

Moduł II

 • do dnia 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
 • do dnia 10 października 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Druki do pobrania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe na 2018 rok

Wniosek – osoba pełnoletnia
Wniosek – dziecko lub podopieczny
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 1
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar A Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I obszar C Zadanie nr 3
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar C Zadanie nr 4
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar D
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł_II
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1
Zaświadczenie lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1,3,4
Zaświadczenie – Moduł II
Oświadczenie Wnioskodawcy – Moduł II
Oświadczenie o wysokości dochodów
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON