WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA

Dodatkowe informacje do zapytania cenowego z dnia 8 grudnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim związku z błędem pisarskim informuje, że z § 4 Zasady odpłatności za świadczenia medyczne zawartego w projekcie Umowy, wykreślony zostaje pkt 2.   Informacja z dnia 9 grudnia 2020 r.

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług medycznych na wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy w 2021 r. zgodnie z przedstawionym w zapytaniu cenowym opisem przedmiotu zamówienia. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 08 grudnia 2020 r. […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty na na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych (laptopów) oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  – 30 listopada 2020 r. Załączniki […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

Dodatkowe informacje do rozeznania cenowego z dnia 10 września 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim związku z koniecznością przygotowania wizualizacji strony internetowej chętnie udostępni logo Centrum w pliku .ai   wszystkim zainteresowanym. Proszę o kontakt mailowy: beata.majcher@pwz.pl Informacja z dnia 14 września 2020 r.  

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej oraz przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przedstawionym poniżej opisem przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 10 września 2020 r. Załączniki do pobrania: Rozeznanie cenowe Formularz oferty (plik […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO

Rozpoznanie rynku dotyczące oferty cenowej na realizację zadania „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym” przeznaczonych dla uczestników projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.W związku z problemami technicznymi strony internetowej pcpr.pwz.pl zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 20 lipca […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 8 lipca 2020 r. Rozeznanie rynku Formularz […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu mebli na wyposażenie mieszkania przy ul. Piłsudskiego 6 m. 40, 05-870 Błonie w tym transport, przeniesienie, montaż mebli w ww. mieszkaniu. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące usługi polegającej na  przygotowaniu, dostawie i podawaniu posiłków podczas konferencji organizowanej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 9 października […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment