2020

Nabór wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań w programie „Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, w którego zamierzają złożyć wniosek.

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany

Z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I – do dnia 31 sierpnia 2020 roku
Moduł II – 
do dnia 31 marca 2020 roku ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 )
Moduł II – do dnia 10 października 2020 roku ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Zapoznaj się z treścią programu Aktywny samorząd.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

Obszary i zadania programu, które będą możliwe do realizacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu ruchu.
 4. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.
 5. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
 6. Oferta cenowa.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 4. Oferta cenowa.
 5. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 4. Oferta cenowa.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – w przypadku gdy niezbędne jest wsparcie w formie usług tłumacza migowego – Wzór załącznika.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) .
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu słuchu – Wzór załącznika
 4. Oferta cenowa.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2a do wniosku) – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu wzroku oraz osób do 16 roku życia – Wzór załącznika
 4. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2b do wniosku) – Wzór załącznika
 5. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
 7. Oferta cenowa.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 5. Oferta cenowa.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2c do wniosku) – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu wzroku – Wzór załącznika
 4. Oferta cenowa.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2d do wniosku) – w przypadku gdy powód wydania orzeczenia jest inny niż dysfunkcja narządu słuchu oraz osób do 16 roku życia – Wzór załącznika
 4. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.
 5. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
 6. Oferta cenowa.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 5. Oferta cenowa.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – Wzór załącznika
 4. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 5. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 6. Dwie niezależne oferty wraz ze specyfikacją sprzętu (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 5. Oferta cenowa.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) –Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – Wzór załącznika
 4. Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) – Wzór załącznika

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – Wzór załącznika
 4. Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) – Wzór załącznika

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika.
 3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) – Wzór załącznika
 4. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 5. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 6. Oferta cenowa.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Akt urodzenia dziecka.
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Wniosek

Lista załączników:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) – Wzór załącznika
 3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego – Wzór załącznika

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 2 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy są chorzy onkologicznie i wnioskują o zwiększenie dodatku o 700 zł. – zaświadczenie lekarskie.
 4. Przykładowy załącznik do rozliczenia: Zaświadczenie o zaliczeniu semestru lub uczęszczaniu na zajęcia – Wzór załącznika

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16