SPRZĘT REHABILITACYJNY

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz uzasadni potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

UWAGA: Orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek – zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

informacja lekarza dot. sprzętu rehabilitacyjnego

Oświadczenie o dochodach