PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu);

UWAGA: Orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Druki do pobrania:

Wniosek – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik Word)
Wniosek – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik PDF)

W celu otrzymania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, należy złożyć do PCPR następujące załączniki:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

ORAZ

 • w przypadku planowania zakupu sprzętu:
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego
 • w przypadku zakupionego sprzętu:
  • oryginalną fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego,
  • potwierdzoną za zgodność (przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie) kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Informujemy, że o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 1 stycznia 2020 r. można wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Do złożenia wniosku w systemie SOW potrzebny jest:
– dostęp do Internetu,
– konto w systemie SOW,
– profil zaufany.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
ul. Poznańska 131A , 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub pod numerem telefonu 22 733 72 54 w godzinach pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16