LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNOŚĆ 2017-2018

57-ZNAKI_FIRMOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację projektu „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację projektu „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 do 30.08.2018r.

Całkowita wartość projektu: 539 556,54 w tym: – 431 645,23 dofinansowane ze środków EFS – 107 911,31 ze środków własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Cel główny projektu:

– przywrócenie możliwości zatrudnienia oraz integracji społecznej 39 uczestników projektu

Cele szczegółowe:

– podniesienie umiejętności psychospołecznych i kwalifikacji zawodowych

– poprawa stanu psychofizycznego

– integracja z otoczeniem

– zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty

– podjęcie zatrudnienia przez 4 uczestników przez minimum 3 m-ce

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym:

– wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat

– osoby z niepełnosprawnościami 18-64 lat

W latach 2017 – 2018 planuje się objąć 39 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym 13 osób z niepełnosprawnościami oraz 26 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze zgłaszające chęć i motywację do podnoszenia swoich kompetencji psychospołecznych poprzez nabycie nowych umiejętności i podjęcie pracy. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i indywidualną ścieżkę reintegracji planuje się bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie szkoleniowym obejmującym:

– wyjazdowe warsztaty z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz psychospołecznego

– kursy zawodowe

– rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami

– spotkania integracyjno – edukacyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia wzmacniające relacje międzyludzkie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 131A bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Deklaracja wstępna uczestnictwa w projekcie dostępna jest także w siedzibie PCPR w Ożarowie Mazowieckim.

Telefon kontaktowy: 22/733-72-51 (Iwona Cichocka – pracownik socjalny, pok. 213)

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wstępna uczestnika projektu

Deklaracja wstępna dla osób z niepełnosprawnościami

Druki do pobrania:

Deklaracja
Deklaracja ON

 

57-ZNAKI_FIRMOWE