ASYSTA RODZINNA

Rozpoczynamy projekt “Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. “Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prirytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Cel ogólny Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i ekonomiczna 14 rodzin, zagrożonych wykluczeniem z powodu bezrobocia lub ubóstwa, których dzieci przebywają / przebywały w różnych formach opieki bądź zgrożone są odebraniem od rodziców.

Zakres wsparcia:

Projekt zakłada objęcie opieką 14 rodzin przez dwóch asystentów rodzinnych przez 8 miesięcy (kwiecień – listopad 2012r), co pozwoli usprawnić współpracę między rodzicami zastępczymi i biologicznymi oraz poprawi kontakty rodzinne dzieci w różnych formach opieki zastępczej; poprzez: wsparcie członków rodzin, pomoc w organizacji zycia rodzinnego, społecznego i ekonomicznego.

Ponadto Beneficjenci Projektu wezmą udział w szkoleniu z zakresu umiejętności wychowawczych oraz treningu kompetencji społecznych.

Okres realizacji:

1 marzec  – 31 grudzień 2012 rok.