OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych – 2 szt., komputerów przenośnych (laptopów) 2 szt. wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych laserowych (1 szt. urządzenie druk w kolorze, 2 szt. urządzenia druk monochromatyczny) na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,  dokonało wyboru […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie strony internetowej oraz przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 23 września 2020 r. Więcej informacji w załączniku poniżej: Zawiadomienie o wyborze oferty

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym” przeznaczonych dla uczestników projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy rozeznania rynku – PCPR.272.11.2019 z dnia 30 października 2019 r. na zakup mebli na wyposażenie mieszkania przy ul. Piłsudskiego 6 m. 40 w Błoniu. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 7 listopada 2019 r. Więcej informacji w załączniku poniżej: Zamknięcie postępowania

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i podawania posiłku podczas konferencji organizowanej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i podaniu posiłku podczas spotkania integracyjnego organizowanego dla uczestników działania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie mediacji dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data umieszczenia […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment