Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej  – prowadzone przez Powiat:

Dom Pomocy Społecznej Księdza Kardynała Józefa Glempa
Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon 22  725 60 66

http://www.dpswbramkach.prv.pl

Przeznaczony dla : osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle i psychicznie chorych.

 1. Dom Pomocy Społecznej

Sadowa ul. Jagodowa 2
05-092 Łomianki
Telefon 22  751 36 39

http://www.sadowa.dps.pl

Przeznaczony dla : osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Zgodnie z Art.54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930), osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Zasady ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej:

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2012r  poz. 964)

 1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej (opiekuna prawnego).
 2. Ośrodek pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku, pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ośrodek pomocy społecznej i wydaniu decyzji kierującej, dokumentacja przechodzi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedniego dla starostwa prowadzącego dom pomocy społecznej.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji wydaje decyzje o umieszczeniu (w momencie wolnych miejsc w domu pomocy społecznej) lub wpisuje na listę oczekujących (gdy brak wolnych miejsc).

Do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach i w Sadowej wymagane są dokumenty:

 1. Wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.
 2. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej  powinno być dołączone zezwolenie Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 3. Wywiad środowiskowy.
 4. Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Decyzja organu przyznającego świadczenie.
 7. Zgoda osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za dom pomocy społecznej.
 8. Zaświadczenie psychologa (druk do pobrania)
 9. Zaświadczenie lekarza psychiatry (druk do pobrania)

10. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby     ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej  (druk do pobrania)

11. Decyzja kierująca i decyzja o odpłatności wystawione przez OPS.

Informacji udzielają:

 • starszy pracownik socjalny Agnieszka Tempczyk Tel. 22 733 72 51
 • pracownik socjalny Magdalena Bartosik Tel. 22 733 72 51