GRANTY DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Powiat Warszawski Zachodni jest uczestnikiem projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w placówkach w zakresie ochrony życia i zdrowia w okresie COVID-19.

Wsparciem objęte zostały:

  • Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, ul. Północna 18, 05 – 870 Błonie – 35 802,22 zł,
  • Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05 – 092 Łomianki –24 030,83 zł.

W ramach grantu wsparciem objęto łącznie 7 pielęgniarek zapewniających opiekę mieszkańcom ww. placówek, które uzyskały dodatki do wynagrodzeń oraz środki ochrony osobistej i do dezynfekcji.

INFORMACJA O GRANCIE