Rok 2008 Rozpoczynamy projekt “Aktywność szansą na lepsze jutro” !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od lipca 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rok 2008

Rozpoczynamy projekt “Aktywność szansą na lepsze jutro” !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od lipca 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W projekcie weźmie udział 80 osób, w tym 65 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 15 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe: zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz obsługa komputera,
 • grupowe warsztaty zawodowe,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,

dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • spotkania warsztatowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • kurs prawa jazdy.

Zajęcia zaczynają się od 21 lipca 2008 roku.

 

Podsumowanie projektu !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w lipcu 2008 roku rozpoczęło realizację projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem łącznie 80 osób, w tym: 65 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 15 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Za nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji obejmowały takie działania jak:

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • Grupowe warsztaty zawodowe,
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Ponadto ramach indywidualnych planów usamodzielnienia został przeprowadzony kurs prawa jazdy dla 15 osób, natomiast dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono kursy zawodowe: z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych dla 55 osób oraz z zakresu obsługi komputera dla 10 osób.

Celem indywidualnych konsultacji z psychologiem było omówienie zgłaszanych przez uczestników trudności oraz przedstawienie uczestnikom elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oprócz elementów doradztwa zawodowego, Beneficjenci otrzymali wsparcie w zakresie nabycia umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, tj. CV oraz listu motywacyjnego.

W ramach warsztatów zawodowych uczestnicy mogli przećwiczyć style autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjne.

Kurs zawodowy z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych obejmował 49h, w trakcie których na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej przeszkolono 25 osób niepełnosprawnych a na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przeszkolono 30 osób niepełnosprawnych. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie z zasadami BHP w ogrodzie, zapoznanie z podstawowymi gatunkami roślin, zwłaszcza drzew i krzewów. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu zapoznanie z planowaniem i realizacją nasadzeń oraz zakładaniem i pielęgnacją trawników. Umożliwiono uczestnikom zdobycie umiejętności obsługi zmechanizowanego sprzętu do pielęgnacji zieleni.

Kurs zawodowy z zakresu obsługi komputera obejmował 49h, w trakcie których na terenie Centrum Terapii w Bramkach przeszkolono 10 osób niepełnosprawnych. Szkolenie obejmowało swoim zakresem zapoznanie uczestników z budową komputera, zapoznanie z systemem WINDOWS i podstawowymi zasadami pracy w tym systemie. Umożliwiono uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności pisania, sprawdzania pisowni, przenoszenia, kopiowania oraz drukowania tekstu, jak również posługiwania się Internetem i wyszukiwania informacji w sieci.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności uczestników, które są niezbędne do poprawy funkcjonowania na rynku pracy. Tym samym projekt przyczynił się do:

 • podniesienia samooceny,
 • wzrostu pewności siebie,
 • wzrostu aspiracji osobistych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych,
 • nabycia umiejętności poszukiwania pracy,
 • nabycia umiejętności rozmowy z pracodawcą,
 • nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron,
 • nabycia umiejętności napisania CV i listu motywacyjnego,
 • podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji.

W dniu 25 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie z wręczeniem zaświadczeń i certyfikatów, w którym wzięło udział 20 osób w tym 15 uczestników projektu będących wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” zakończyła uroczystość, która odbyła się 28 listopada 2008 roku na terenie Centrum Ter